ธันวาคม 17, 2015

GNU Octave

Octave-4.0.0-rc1-Qt5.4-Linux

GNU Octave is a high-level language, primarily intended for numerical computations. It provides a convenient command line interface for solving linear and nonlinear problems numerically, and for performing other numerical experiments using a language that is mostly compatible with Matlab. It may also be used as a batch-oriented language.

Octave has extensive tools for solving common numerical linear algebra problems, finding the roots of nonlinear equations, integrating ordinary functions, manipulating polynomials, and integrating ordinary differential and differential-algebraic equations. It is easily extensible and customizable via user-defined functions written in Octave’s own language, or using dynamically loaded modules written in C++, C, Fortran, or other languages.

GNU Octave is also freely redistributable software. You may redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License (GPL) as published by the Free Software Foundation.

Octave was written by John W. Eaton and many others. Because Octave is free software you are encouraged to help make Octave more useful by writing and contributing additional functions for it, and by reporting any problems you may have.

Download

https://www.gnu.org/software/octave/download.html

ธันวาคม 16, 2015

สร้าง Batch File สำหรับแก้ไวรัสซ่อน File & Folder

11110262_10206644660584343_3959466871248445834_n

คำสั่งที่ใช้
1. attrib

2015-12-16_15-40-41

2.del

2015-12-16_15-47-54

การสร้าง

เปิด notepad ขึ้นมาแล้วพิมพ์ Code

attrib -s -h -r /S /D *

del /F /Q *.lnk

2015-12-16_15-57-39

เสร็จแล้ว Save As ชื่อ UnHidden.bat
หรือ save แล้ว Rename เป็น .bat ก็ไม่ผิดแต่อย่างใด

การใช้งาน
ก๊อปไปไว้ในแฟลชไดร์ที่มีปัญหา แล้วดับเบิลคลิก เป็นอันจบ

ธันวาคม 14, 2015

Android Studio

2015-12-14_14-56-35

Android Studio from Google is mainly designed for developing on the Android Platform however it is capable of running and editing some Java code.

Originally it was built on the IntelliJ IDEA Community Edition, created by JetBrains and features a Flexible Gradle-based build system, build variants and multiple APK generation, Expanded template support for Google Services and various device types, Rich layout editor with support for theme editing and Lint tools to catch performance, usability, version compatibility, and other problems.

It also comes with ProGuard and app-signing capabilities and also features Built-in support for Google Cloud Platform and projects can be configured to use Java Development Kit (JDK) 6 or JDK 7.

Android Studio is freely available under the Apache License 2.0 and it is available for download on Windows, Mac OS X and Linux and replaced Eclipse as Google’s primary IDE for native Android application development.

Download

http://developer.android.com/sdk

Posted in IDE
ธันวาคม 14, 2015

Eclipse

2015-12-15_16-02-45
Eclipse is another free Java IDE for developers and programmers and it is mostly written in Java. Eclipse lets you create various cross platform Java applications for use on mobile, web, desktop and enterprise domains.

Its main features include a Windows Builder, integration with Maven, Mylyn, XML editor, Git client, CVS client, PyDev,  and it contains a base workspace with an extensible plug-in system for customizing the IDE to suit your needs.  Through plugins you can develop applications in other programming languages some of which include , C, C++, JavaScript,, Perl, PHP, Prolog, Python, R, Ruby (including Ruby on Rails framework), to name just a few.

Eclipse is available under a Eclipse Public License and is available on Windows, Mac OS X and Linux.

https://eclipse.org

Posted in IDE
ธันวาคม 11, 2015

NetBeans

2015-12-15_20-02-10

NetBeans is an open source Integrated Development Environment written in Java and is one of IDR Solutions favourite IDE’s for Java Coding.

The NetBeans IDE supports development of all Java application types (Java SE, JavaFX, Java ME, web, EJB and mobile applications) standard out of the box. NetBeans is modular in design meaning it can be extended by third party developers who can create plugins for NetBeans to enhance functionality (Our PDF Plugin for NetBeans is a good example).

The NetBeans IDE is can be used to develop in Java, but also supports other languages, in particular PHP, C/C++, and HTML5.

NetBeans features are an Ant-based project system, support for Maven, refactoring, version control (supporting CVS, Subversion, Git, Mercurial and Clearcase) and is also released under a dual license consisting of the Common Development and Distribution License (CDDL) v1.0 and the GNU General Public License (GPL) v2.

NetBeans is cross-platform and runs on Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Solaris and other platforms supporting a compatible JVM.

NetBeans can also be used for working with Cloud applications, this useful guide covers how to use the NetBeans IDE with the Google App Engine.

https://netbeans.org

Posted in IDE
ธันวาคม 4, 2015

N00m Wittaya Official.

 

เปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ